شماره تماس :

081-38411448

تلگرام

مدرک تحصیلی:

دکتری تخصصی

 

سنتز مواد پیشرفته
مواد نانوساختار
پیل سوختی اکسید جامد

Google Scholar