موفقیت ها :

تقدیر به عنوان عضو فعال انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی همدان

تقدیر در مسابقات متالوگرافی

سوابق :

عضو فعال انجمن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی همدان

مدیر مالی انجمن مهندسی مواد و متاورژی دانشگاه صنعتی همدان

مدرس دوره های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی

مدرس دوره های نیمه تخصصی مهندسی و ملزومات مهندسی

شرکت در مسابقات کشوری  متالوگرافی در سال 1398

مدرک تحصیلی :

کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی