درباره انجمن ما

انجمن سبز بذر یک تفکر

آدم‌های مختلفی هستیم،سرگذشت‌های متفاوتی رو تجربه کردیم،سر لوحه‌های گوناگونی رو انتخاب میکنیم و کنار هم هستیم؛اما با یک چشم انداز در دسترس که پیش روی خودمون قرار دادیم و اون بهتر شدن از دیروز خودمون و کمک کردن دیگری در این مسیر.سازنده ساختن ما داستان ماست ..

اعضای انجمن
15 استاد مجرب
400 دانشجویان مهندسی مواد دانشگاه صنعتی همدان
700 ساعت فعالیت
10 دوره اموزشی